Програми підготовки 11 клас

 До уваги школярів та студентів Донбасу та Криму з питань здобуття української освіти!

Громадська організація «Фонд «Відкрита політика» протягом року реалізує проект щодо інформування старшокласників із зони АТО і Криму щодо можливостей здобути українську освіту та отримати атестат.

 Анімаційний ролик "Доступну освіту-кожному!" - https://www.youtube.com/watch?v=3Gd2r7ftPGg

Консультативна телефонна лінія для школярів та студентів з Донбасу та Криму з питань здобуття української освіти, яка діє за підтримки Міністерства освіти та науки України.

«Гаряча лінія» – 0 800 504 425 – безкоштовно;

+380689512513 (Viber);

+380505505411 (Viber).

Консультативні телефонні лінії працюють у робочі дні з 9:00 до 18:00);


Інтернет-платформа «Доступна освіта».

http://dostupnaosvita.com.ua – он-лайн уроки з української мови і історії України, покрокові інструкції щодо можливості дистанційного здобуття середньої освіти тощо.


Екстернат - одна з форм здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає самостійне опанування екстерном програмового матеріалу в обсязі, визначеному Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, або знань згідно з вимогами програмового матеріалу за певний клас чи з окремих навчальних предметів для отримання документа про відповідний рівень освіти ( табель, свідоцтво, атестат).

Екстерн – особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал і якій надається можливість проходження річного оцінювання навчальних досягнень.

Навчання екстернатом в системі загальної середньої освіти є однією з форм організації навчально-виховного процесу і здійснюється у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів та форм власності.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ УЧНЯ:

 1.Заява (написана від руки)

2.Копія свідоцтва про народження дитини (або паспорта дитини)

3.Документ про наявний рівень освіти

-          для 9 класу (копія особової справи або копія табелю за 8 клас)

-          для 11 класу (копія свідоцтва та додатка про базову освіту, копія особової справи за 10 клас або копія  табелю за 10 клас)

4.Згода на обробку персональних даних (зразок додається: заповнити)

5.Довідка з місця навчання

*Документи можна надати особисто, поштою або електронною поштою.

Адреса електронної пошти: 

 Екстернат, посилання для скачування

https://drive.google.com/folderview?id=0B4SdnxDiaQuRQzg4czJXUjI5dnc&

 

Примітка: Некоректне відображення документа не впливає на якість його

при скачуванні.

 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ  НА ЗНО 

1.Зайти на сторінку Донецького регіонального центру  якості освіти.

2.Ознайомитися з порядком реєстрації.

3.Підготувати :

-          копії документів: паспорт (1 сторінка);

-          фотокартку розміром 3х4 (2шт.);

-          попередньо заведену електронну скриньку;

-          довідку лікарняного закладу про особливі умови проходження ЗНО (за потребою).

4.Зареєструватися, роздрукувати реєстраційну карту.

5.Заповнити реєстраційну карту чорною пастою.

6.Сформувати комплект документів:  копію першої сторінки паспорта або свідоцтва про народження, реєстраційну карту, оригінал мед. довідки (для особливих умов), на копіях робимо запис «Згідно з оригіналом».

https://drive.google.com/open?id=0B8BZpBTuGp49eUJUN0lfY2FSbjg

 

Програма з алгебри

 ( рівень стандарту)

11 – й клас

 

Тема 1. Показникова та логарифмічна функції

 • Повторення відомостей про функції.
 • Степінь із довільним дійсним показником. Властивості та гра­фіки показникової функції.
 • Логарифми та їх властивості. Властивості та графік логариф­ мічної функції. - Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності.

Тема 2. Похідна та її застосування

 • Границя функції в точці. Похідна функції, її геометричний і фі­ зичний зміст. Правила диференціювання. [Похідна складеної функції].
 • Ознака сталості функції. Достатні умови зростання й спадання функції. Екстремуми функції.
 • Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків. - Найбільше і найменше значення функції на про­ міжку

Тема 3. Інтеграл та його застосування

 • Первісна та її властивості.
 • Визначений інтеграл, його геометричний зміст.
 • Обчислення площ плоских фігур, інші застосування інтеграла.

Тема 4. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики.

 • Випадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події.
 • Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добут­ ку. [Перестановки, розміщення, комбінації.] 

Програма з геометрії

 ( рівень стандарту)

11− й  клас 

Тема 1. Координати і вектори.

 • Прямокутні координати в просторі.
 • Вектори у просторі. Дії над векторами. Розкладання вектора на складові. Дії над векторами, що задані координатами. Формули для об­ числення довжини вектора, кута між векторами, відстані між двома точками.

Тема 2. Геометричні тіла. об’єми та площі поверхонь геометричних тіл.

 • Циліндри і призми. Конуси і піраміди.
 • Куля і сфера. Площина, дотична до сфери. Тіла обертання.
 • Об’єм призми та циліндра.
 • Об’єм тіла обертання.
 • Об’єм кулі, піраміди та конуса.

 Контактний телефон: 0992057982

 Програма з хімії

11 клас

 

 1. Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів. Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії». Збуджений стан атома. Валентні стани елементів
 2. Хімічний зв’язок і будова речовини
 3. Хімічні реакції. Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє. Гідроліз солей. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.
 4. Неорганічні речовини і їхні властивості.

4.1.Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів. Явище адсорбції. Окисні та відновні властивості неметалів. Застосування неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування. Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.

4.2.Кислоти. Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами.

4.3.Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови. Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості. Застосування металів та їхніх сплавів.

4.4.Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію

4.5.Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі.

5.Поняття про жорсткість води та способи її усунення

6.Якісні реакції на деякі йони. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+), Феруму(3+), Барію, амонію.

7.Біологічне значення металічних і неметалічних елементів

8.Розрахункові задачі. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

Тел. +380502089342 

  

 


11 клас
Програма з інформатики

Тема 1. Інформаційні технології в суспільстві

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, інформаційні системи як важливі складники й ознаки сучасного суспільства.

Двійкове кодування й передавання повідомлень.

Сучасні інформаційні технології та системи. Поняття про штучний інтелект, Smart-технології.

Інтернет речей. Інтернет-маркетинг та інтернет-банкінг.

Проблеми інформаційної безпеки. Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення.

Навчання в Інтернеті. Комп’ютерно-орієнтовані засоби планування, виконання і прогнозування результатів навчальної, дослідницької і практичної діяльності.

Професії майбутнього – аналіз тенденцій на ринку праці. Роль інформаційних технологій в роботі сучасного працівника.

Людина в інформаційному суспільстві. Системи електронного урядування. Технології колективного інтелекту.

Тема 2. Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних

Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний експеримент.

Консолідація даних. Зведені таблиці. Створення зведеної таблиці.

Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних.

Обчислення основних статистичних характеристик вибірки.

Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка.

Розв’язування задач на підбір параметра.

Розв’язування оптимізаційних задач.

Основи роботи в середовищі Scilab.

Розв’язування рівнянь, систем рівнянь в середовищі Scilab.

Розв’язування задач із різних предметних галузей.


Тема 3. Проектування моделі бази даних

Поняття моделі подання даних, основні моделі подання даних.

Поняття бази даних. Поняття, призначення й основні функції систем управління базами даних.

Модель «сутність-зв’язок» предметної області.

Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку.

Класифікація зв’язків за множинністю та обов’язковістю.

Відображення на базу даних зв’язків «загальний тип-різновид», зв’язків між кількома сутностями та зв’язків сутностей самих із собою.

Побудова моделі даних предметної області.

Тема 4. Створення реляційної бази даних

Створення та відкриття бази даних. Основні об’єкти БД.

Створення БД, таблиць та наповнення їх інформацією.

Обмеження цілісності, що накладаються зв’язками.

Створення зв'язків у СКБД.

Розробка інтерфейсу користувача для введення даних.

Створення форм для введення даних у таблиці.

Використання списків для моделювання зв’язків.

Використання в інтерфейсі користувача БД кнопок, створення меню користувача БД.

Сортування, пошук і фільтрація даних.

Поняття запиту до реляційної бази даних. Створення простих вибіркових запитів.

Параметризовані запити.

Створення запитів на додавання, оновлення та видалення даних

Імпорт даних у базу та експорт даних з БД.

Створення звітів за однією та кількома таблицями. Групування даних у звітах.

Використання у звітах обчислюваних полів.

Тема 5. Напрямки та інструменти веб-дизайну

Поняття веб-дизайну. Основні тренди веб-дизайну.

Типи сайтів та їх особливості. Цільова аудиторія.

Інформаційна структура сайту.

Інструменти веб-розробника.

План розробки сайту. Макет інформаційної структури сайту.

Тема 6. Проектування та верстка веб-сторінок

Мова гіпертекстової розмітки. Гіпертекстовий документ та його елементи.

Текстові елементи веб-сторінки, теги та їх атрибути. Гіперпосилання.

Таблиці та списки на веб-сторінках.

Каскадні таблиці стилів. Стильове оформлення сторінок.

Позиціювання елементів веб-сторінки за допомогою стилів.

Проектування та верстка веб-сторінок.

Адаптивна верстка.

Кросбраузерна оптимізація сторінок сайту.

Використання зображень у веб-документах.

Створення GIF-анімації.

Карти посилань.

Розміщення та відтворення на веб-сторінках мультимедійних даних. Формати аудіо- та відеофайлів.

Дотримання авторських прав та ліцензій на використання графічних зображень та засобів мультимедіа на веб-сторінках.

Тема 7. Веб-програмування

Поняття об’єктної моделі документа. Веб-програмування та інтерактивні сторінки.

Використання форм. Основні елементи форми.

Валідація те збереження даних форм.

Хостинг сайту. Взаємодія клієнт-сервер.

 

ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ

 

11 клас (рівень стандарту)

Теми 1 – 4 вивчались в 10 класі

Тема 5. Адаптації

Тема 6. Біологічні основи здорового способу життя

Тема 7. Екологія

Тема 8. Сталий розвиток та раціональне природокористування

Тема 9. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології

Контактний телефон: 0958635700

 

ПРОГРАМА З ЕКОЛОГІЇ

11 клас (рівень стандарту)

 

Тема 1. Екологія як наука про довкілля

Тема 2. Природа і людина: системний підхід

Тема 3. Проблема забруднення природного середовища та стійкості

  геосистем до  антропогенних навантажень

Тема 4. Проблема деградації природних компонентів

Тема 5. Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії

Тема 6. Проблема збалансованого природокористування

Тема 7. Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть

Тема 8. Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації

території

 Контактний телефон: 0958635700 

Програма з англійської мови

11 клас

 

 

Англійська мова. 11 клас. Перелік тем

 1. being a student
  • умовні речення 1 типу
  • навіщо ходити до школи? Роль самоосвіти для випускника.
 2. make up your mind
  • академічний рік: плюси та мінуси.
  • Reported speech
  •  future in the past
 3. family relationship
  • проблеми поколінь. Відносини у вашій родині
  • умовні речення 2.3 тип
 4. eating out
  • їжа. У ресторані, замовлення їжі
  • вегетаріанство: за та проти
  • Reported speech
 5.  Inventions
 • Adverb Clauses with Time: till, untill
 1. NATURE AND THE ENVIRONMENT
  • проблеми екології. Способи вирішення їх
 2. speaking about art
  • роль мистецтва в нашому житті. Відомі художники. Жанри живопису. Вміти описувати картину.
  • The Participle
 3. YOUTH IN MIND
  • як бути гарним громадянином.
  • Інфінітив та герундій
  • Проблеми молоді на даний момент. Шляхи їх вирішення
 4. people and society
  • Україна та Британія ( політичний устрій)

Підручник дививись тут.

 

  

Програма  з художньої культури

11 клас

 

1.Архітектура світу (Перлини готики. Взірці архітектури Бароко. Модерн в архітектурі.)

2. Скульптура – гімн людині (Мікеланджело – втілене відчуття форми (“Оплакування Христа”, „Давид”, „Мойсей”, гробниця Медичі та ін.)

3. Образотворче мистецтво Італії: Епоха „титанів” :(Леонардо да Вінчі («Джоконда», «Тайна вечеря»,Рафаель«Сікстинська мадонна». )

4. Видатні живописці Іспанії   (Сальвадор Далі – яскравий виразник модерністських течій в культурі ХХ ст.)

5. Російський живопис . Історичний живопис (І.Рєпін, В.Суриков, В.Васнєцов). Пейзажний живопис (І.Левітан). Портрети В.Сєрова. Геній М.Врубеля.

6.Театральне мистецтво.  Японський театр (Театр Но: єдність драми, танцю та речитативу. Театр Кабукі.)

Російський балет . Видатні композитори (П.Чайковський, І.Стравінський та ін.) і виконавці (Г.Павлова, В.Ніжинський, Г.Уланова, М.Плісецька та ін.)

7. Мистецтво – посередник між культурами

 

Рекомендовано підручник   «Художня культура»: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч.закл./Н.Є. Миропольська, Л.М. Масол.- К.: Видавничий дім «Освіта», 2017

 

Програма з історії України

11 клас

 Україна під час ІІ Світової війни(1939-1945рр.) Радянсько-німецька  війна (1941-1945рр.). Україна в перші повоєнні роки 1945-поч.50-х рр..

 • Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953-1964).
 • Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-х—початок  80-х рр.).
 • Розпад Радянського Союзу й проголошення незалежності України (1985—1991рр.)
 • Україна в умовах незалежності.

 

Рекомендовано підручник                                                                          

Історія України. 11клас.Струкевич О.К., Романюк І.М., Дровозюк С.І.;

К.«Грамота» 2011

Контактний телефон:  0954272774 

Програма з всесвітньої історії

11 клас 

 • ІІ Світова війна
 • США в 1945-на поч.. ХХІ ст.Країни Західної Європи(1945-поч. ХХІ ст.)
 • СРСР 1945-1991.Нові незалежні держави.
 • Країни Центральної та Східної Європи (1945р-поч ХХІ ст.)
 • Міжнародні відносини у 2 полХХ-на поч. ХХІ ст..

 Рекомендовано підручник 

 Всесвітня історія. 11клас (рівень стандарту, академічний рівень)

Ладиченко Т.В;К. «Грамота»    2011

Контактний телефон:  0954272774

Рекомендований підручник Громадська освіта, Т. Бакка, Л. Маргаліна, Т.Мелещенко

Київ, Оріон, 2018

Програма з технологій

11 клас

 Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини

Розділ 1. Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини

Розділ 2. Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності

Розділ 3. Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності

Розділ 3. Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності

Розділ 4. Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини

Розділ 5.  Проектування професійного успіху

Програма зі світової літератури

11 клас

 

 • Модернізм. Авангардізм і його течії
 • Ф.Кафка. новела «Перевтілення»
 • Д.Джойс. психологічне есе «Джакомо Джойс»
 • М.Булгаков. Роман «Майстер і Маргарита»
 • Райнер Марія Рільке і Гійом Аполлінер. Поезія
 • «Срібна доба» російської поезії О.Блок. А.Ахматова
 • Бертольд Брехт. Драма «Життя Галілея»
 • Альбер Камю. Роман «Чума»
 • Е.Хемінгуей «Старий і море»
 • Габріель Гарсіа Маркес «Стариган із крилами»
 • Постмодернізм

 Програма курсу «Захист Вітчизни»

11клас (хлопці)

 

І. РозділV. Вогнева підготовка.

Тема2. Ведення вогню з місця по нерухомих цілях, що з`являються.

Тема 3. Ручні осколкові гранати та поводження з ними.

ІІ. Розділ VІ. Тактична підготовка.

Тема 3. Дії солдата у складі бойових груп.

ІІІ. Розділ VІІІ. Основи цивільного захисту.

Тема 3. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

Тема 4. Основи рятувальних та інших невідкладних робіт.

ІV. Домедична допомога.

Тема 3. Надання допомоги пораненим в умовах бойових дій.

 

Підручник для учнів 11 класу 

Загальноосвітніх навчальних закладів    

К.О. Пашко, І.М. Герасимів, Ю.П. Щирба, М.М. Фука, Тернопіль, Астон, 2014

 

Контактний телефон: 0950462932 

Навчальна програма «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

для учнів 10 класу (група дівчата)

Поняття національної безпеки держави.

Розвиток національних Збройних Сил та інших військових формувань України - необхідна умова забезпечення могутності української держави. Підготовка до захисту Вітчизни - обов'язок кожного громадянина.

Зміст програми предмета "Захист Вітчизни", завдання кожного розділу, порядок проведення занять.

Обов'язки та правила поведінки учнів на уроках.

Розділ 1. Основи медичних знань і допомоги

Тема 1.1. Основи законодавства України щодо охорони здоров’я людини.

Основні документи нормативно-правової бази щодо захисту життя і здоров’я людини в Україні.

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Закон України «Про екстрену медичну допомогу».

Основні принципи охорони здоров'я України.

Тема 1.2. Медична допомога при порушенні здоров’я людини.

           Значення, види медичної допомоги. Суть, мета та принципи домедичної допомоги. Правила надання, обсяг та послідовність заходів домедичної допомоги відповідно до специфіки допомоги.

Поняття про невідкладні стани людини. Правила виклику бригади  екстреної медичної допомоги.

            Самодопомога та взаємодопомога – основні и. Невідкладні заходи домедичної допомоги.

Порядок проведення огляду і надання домедичної допомоги потерпілим. Визначення, усунення та запобігання головних факторів, які загрожують життю потерпілого.

Тема 1.3. Ліки та засоби домедичної допомоги.

Ліки, що можуть використовуватись при наданні домедичної допомоги.

Форми ліків та способи їх введення.

Засоби домедичної допомоги, їх призначення та порядок застосування (пластикові рукавички і маски штучного дихання, тонометр, термометр, піпетка та одноразові шприци, шприц-тюбик, гумова трубка або джгут, затискач або пінцет, ніж, скальпель або ножиці).

Комплекти медичних засобів домедичної допомоги: медична аптечка домашня, автомобільна, індивідуальна та невідкладної медичної допомоги, санітарна сумка. Їх комплектність та застосування.

Тема 1.4. Вплив уражаючих факторів надзвичайних ситуацій на людину.

Медична характеристика ураження людей від дії стихійного лиха, виробничих аварій і катастроф, уражаючих факторів зброї масового ураження.

Уражаюча дія сучасної зброї (вогнепальної, зброї масового ураження) та можливі санітарні втрати при її використанні.

Тема 1.5. Поняття про травму. Травми основних системи організму людини систем та їх наслідки. Травматичний шок. Політравма.

Поняття про травму. Види травм залежно від чинників довкілля. Особливості промислових і воєнних травм. Класифікація травм від ступені важкості поранення.

Закриті ушкодження: забиття,  розтягнення м’язів і зв’язок.

Травми грудної клітки. Анатомічні передумови для розвитку пневмотораксу. Пневмоторакс (закритий та відкритий). Причини пневмотораксу.

Ушкодження органів черевної порожнини (закрита травма живота).

Травма голови та її наслідки: струс і забій головного мозку, деформація (здавлювання) черепа.

Поняття про травматичний шок. Характеристика первинного і вторинного шоку, фази розвитку. Види травматичного шоку залежно від ступеня тяжкості.

Синдром тривалого здавлювання.

Політравма. Політравма, отримана внаслідок ДТП.

Причини та наслідки втрати свідомості. Оцінка стану свідомості людини.

Тема 1.6. Поранення. Кровотечі. Домедична допомога при пораненнях і кровотечах. Перев’язка пораненого.

Поняття про рану, класифікація ран. Основні види та загальна характеристика ускладнень при пораненнях

Кровотечі, їх класифікація. Зовнішня і внутрішня кровотечі, причини виникнення та ознаки.

Внутрішня кровотеча, причини виникнення та ознаки. Допомога при появі ознак внутрішньої кровотечі.

Носові кровотечі.

Обробка рани – основа домедичної допомоги при пораненнях. Асептичні і антисептичні засоби обробки ран. Правила асептики і антисептики. Правила надання домедичної допомоги при пораненнях.

Способи зупинки зовнішньої артеріальної, венозної і капілярної кровотечі. Місця затискання артерій. Порядок застосування джгута для зупинки крові.

Тренування у наданні домедичної допомоги при артеріальній кровотечі.

Перев’язка ран. Засоби перев’язування ран. Пакет перев’язувальний індивідуальний, порядок користування.

Поняття десмургії.

Визначення і класифікація пов’язок за призначенням і виконанням. Загальні вимоги до накладання та правила накладання пов'язок при пораненнях. Характеристика покривних, давлючих, іммобілізуючих та підтримуючих пов’язок. Будова покривної і давлючої пов’язки.

Методи накладання покривних пов’язок і стисної бинтової пов’язки. Методи накладання іммобілізуючих і підтримуючих пов’язок.

Накладання бинтових пов’язок на голову, грудну клітку, плече, низ живота, нижню і верхню кінцівки.

Накладання косинкових пов’язок на голову, плече, стегно, пах, стопу.

Накладання пращоподібних пов’язок на голову, ніс і щелепу.

Накладання підтримуючої пов’язки підвішуванням кінцівки.

Тренування у наданні домедичної допомоги при пораненнях..

Тема 1.7. Домедична допомога при переломах і вивихах.

Поняття про переломи кісток, їх класифікація. Ознаки переломів.

Вивихи суглобів, їх класифікація. Ознаки вивихів.

Заходи домедичної допомоги при переломах і вивихах.

Постановка транспортної шини з підручного матеріалу на плече, передпліччя, нижню кінцівку.

Накладання іммобілізуючої шинної пов’язки: шини Крамера на передпліччя, дерев’яної шини на стегно.

Тренування у наданні допомоги при переломах.

Тема 1.8. Правила транспортування травмованих.

Поняття транспортування потерпілих.

Способи та правила транспортування потерпілих при різноманітних ушкодження: перенесенням на руках, на плечах, на спині, з використанням носильних лямок і підручних засобів, на санітарних ношах.

Тема 1.9. Інфекційні захворювання. Профілактика інфекційних захворювань.

Поняття про інфекційні захворювання. Збудники інфекційних захворювань, їх характеристика.

Умови поширення інфекції: джерело інфекції, шляхи перенесення збудників, об’єкти зараження. Поняття про епідемію і пандемію. Механізм (шляхи) передачі інфекції, інкубаційний період.

Імунітет та його форми. Характеристика вродженого (природного), набутого і штучного імунітету.

Профілактика інфекційних захворювань. Профілактичні щеплення (вакцинація) та методи їх виконання. Запобіжне лікування (екстрена профілактика) комплексними препаратами з антибіотиків. Особиста профілактика інфекційних захворювань під час перебування у колективах та при контакті з інфекційними хворими.

Основні інфекційні захворювання дихальних шляхів, місця локалізації їх збудників, шляхи передачі інфекції. Особливості потрапляння та місця локалізації кишкових інфекцій в організмі людини.

Кров’яні інфекції, місця локалізації в організмі, шляхи і способи поширення.

Інфекції зовнішнього покрову, місця локалізації в організмі, контактні шляхи передачі інфекції.

Тема 1.10. Дія на організм людини йонізуючого випромінювання.

Біологічна дія радіації. Променева хвороба та її синдроми. Ступені тяжкості перебігу променевої хвороби. Характеристика перебігу променевої хвороби кожного ступеня.

\Засоби та заходи домедичної допомоги для профілактики первинної реакції і у разі небезпеки опромінення. Використання радіозахисних засобів.

Розділ 2. Домедична допомога у надзвичайних ситуаціях

Тема 2.1. Оцінювання стану організму людини. Термінальний стан).

Оцінювання загального стану потерпілого. Оцінювання рівня свідомості; перевірка наявності дихання і серцебиття.

Шок. Види шоку (геморагічний, кардіогенний, інфекційно-токсичний, анафілактичний).

Поняття про термінальний стан та його періоди. Характеристика передагонального і агонального періоду. Клінічна смерть, ознаки та тривалість. Біологічна смерть, основні ознаки.

Тема 2.2. Домедична допомога при гострих порушеннях дихання та під час зупинки серця.

Поняття про реанімацію.

Основні завдання реанімації потерпілого в стані клінічної смерті.

Основні реанімаційні заходи: підготовка потерпілого до відновлення дихання, в тому числі забезпечення прохідності дихальних шляхів (звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів, западання язика, слизу, води тощо); штучне дихання (примусова вентиляція легень), непрямий масаж серця.

Штучний масаж серця одним реаніматором.

Штучне дихання різними методами одним реаніматором. Одночасне проведення штучного масажу серця та штучного дихання двома-трьома реаніматорами.

Тема 2.3. Опіки. Домедична допомога при опіках.Допомога при тепловому та сонячному ударі, обмороженні і електротравма.

Поняття про опіки. Характеристика термічних, хімічних, променевих і радіаційних опіків. Класифікація термічних опіків залежно від глибини ураження. Ускладнення опіків - опіковий шок та опікова хвороба.

Охолодження та висушування місця термічного опіку. Накладання стерильних пов'язок при опіках та обмороженнях. Промивка ділянок тіла від дії агресивних речовин (сильних кислот і лугів). Засипка уражених ділянок нейтралізуючими речовинами.

Домедична допомога при хімічних опіках.

Тепловий та сонячний удар, причини та симптоми їх розвитку, домедична допомога.

Обмороження та його періоди. Класифікація обмороження. Стадії загального замерзання тіла. Домедична допомога при обмороженнях.

Дія електричного струму на організм людини. Електротравма як наслідок ураження. Характеристика порушень в організмі людини від дії електричного струму.

Надання домедичної допомоги при ураженні електричним струмом.

Ураження блискавкою, її фізична природа та наслідки ураження. Домедична допомога, дотримання правил безпеки під час допомоги при ураженні електричним струмом і блискавкою.

Розділ 3. Основи цивільного захисту.

Тема 3.1. Нормативно-правова база цивільного захист.

Нормативно-правова база цивільного захисту України. Організаційна структура цивільного захисту України. Обов’язки учнів щодо вивчення основ цивільного захисту.

Тема 3.2. Надзвичайні ситуації та загроза їх виникнення.

Надзвичайні ситуації воєнного характеру від дії зброї масового ураження: ядерна, хімічна та біологічна зброя. Особливості уражаючої дії.

Сучасні звичайні засоби ураження. Осколкові, кулькові та фугасні боєприпаси. Вибухонебезпечні предмети та правила поводження з ними. Запалювальна та високоточна зброя, заходи та засоби захисту від неї.

Прилади радіаційної розвідки. Їх класифікація, призначення, принцип дії та порядок використання.

Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру.

Сучасний тероризм, як загроза людству ХХІ століття. Заходи, щодо попередження надзвичайних ситуацій терористичного походження.

Тема 3.3. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях

Поняття про надзвичайну ситуацію. Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціально-політичного характеру. Сигнали і порядок оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. Повідомлення населення попереджувальним сигналом «Увага всім!». Дії населення по сигналам оповіщення.

Засоби індивідуального захисту органів дихання, їх призначення, будова, підбір та правила використання. Правила виготовлення найпростіших засобів захисту органів дихання та порядок їх використання.

Ізолюючі засоби індивідуального захисту шкіри.

Загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК). Його призначення, склад, правила використання.

Тема 3.4. Основи рятувальних та інших невідкладних робіт.

Мета, види і обсяги рятувальних та інших невідкладних робіт.  Сили і засоби ведення рятувальних та інших невідкладних робіт в районах стихійного лиха, аварії й осередку ураження.

Завдання та зміст рятувальних і невідкладних аварійно-рятувальних робіт. Прийоми і способи виконання рятувальних робіт. Заходи безпеки. Особиста гігієна в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження.

Заходи по ліквідації наслідків зараження. Санітарна обробка людей. Заходи  санітарної обробки та порядок їх проведення. Знезаражування території та об’єктів у формі дезактивації, дегазації і дезінфекції, порядок та способи проведення.

 

Навчальна програма «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

для учнів 11 класу (група дівчата)

Розділ 4. Міжнародне гуманітарне право (МГП) про захист цивільного населення.

Тема 4.1. Основні положення МГП.

Тема 4.1. Основні положення МГП.

МГП як галузь міжнародного публічного права. Призначення, сфера застосування МГП. Відмінність МГП від права людини. Принципи і норми МГП щодо захисту життя, інших прав цивільних осіб, захисту жертв збройних конфліктів. Женевські Конвенції 1949 року і Додаткові протоколи до них 1977 року – основні нормативно-правові акти МГП.

Тема 4.2. Застосування МГП.

Захист цивільного населення, природного середовища та установок і споруд, які знаходяться захистом МГП. Спеціальний захист окремих категорій цивільного населення: захист жінок у випадку збройного конфлікту. Захист жертв війни – поранених, хворих і осіб, які зазнали аварії корабля.

Захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

Тема 4.3. Засоби і методи ведення воєнних дій.

Засоби ведення воєнних дій, що заборонені нормами МГП: конкретні види звичайної зброї невибіркової дії і зброї, що спричиняє надмірні страждання й ушкодження. Заборонені методи (способи) воєнних дій у збройних конфліктах. Відповідальність держав і фізичних осіб за порушення міжнародного гуманітарного права.

Розділ 2. Домедична допомога у надзвичайних ситуаціях.

Тема 2.4. Отруєння. Домедична допомога при отруєннях.

Поняття про отруту і отруєння. Шляхи потрапляння отрути до організму, шляхи її виведення.

Ознаки та класифікація отруєнь. Дія отруйних речовин на організм людини. Характеристика побутових і виробничих отруєнь.

Корозійні отруєння та отрути, що їх визивають. Домедична допомога при отруєнні метиловим спиртом, дихлоретаном, парами бензину, хлору, амоніаку, сильними кислотами і лугами.

Резорбтивні отруєння, їх види. Особливості кров’яного отруєння чадним газом, двоокисом вуглецю, метаном і азотом. Явище асфіксії. Домедична допомога при отруєнні газами.

Особливості отруєння солями важких металів, сполуками фосфору та іншими деструктивними речовинами.

Особливості функціонального отруєння нейротропними препаратами, алкоголем та нікотином.

Отруєння речовинами, що є хімічною зброєю. Заходи безпеки під час надання домедичної допомоги. Антидоти та їх використання.

Основні ознаки отруєння й загальні принципи надання домедичної допомоги при отруєнні неякісною їжею, ліками, побутовими речовинами, отрутохімікатами, грибами, отруйними рослинами і ягодами.

Оволодіння засобами домедичної допомоги при різноманітних отруєннях.

Лікарські препарати, засоби і способи для надання домедичної допомоги при різноманітних отруєннях.

Тема 2.5. Домедична допомога при укусах отруйних змій та комах.

Укуси отруйних змій. Симптоми загального отруєння від укусу змій. Домедична допомога.

Отруйні комахи та наслідки їх укусів. Клінічна картина дії отрути комах. Ускладнення від укусів – анафілактичний шок. Допомога у випадку анафілактичного шоку.

Тема 2.6. Домедична допомога при утопленні, тривалому здавлюванні та інших паталогічних станах.

Ознаки утоплення людини, домедична допомога при цьому. Дії рятівника під час надання домедичної допомоги при утопленні.

Здавлювання грудної клітки і кінцівок, наслідки тривалого здавлювння для організму людини.

Удушення, явище ядухи.

Дії рятівника під час надання домедичної допомоги при тривалому здавлюванні і удушенні людини. Прийом Хеймліка.

Причини та характерні ознаки гострого болю у животі, домедична допомога.

Печінкова і ниркова коліки, домедична допомога.

Надання домедичної допомоги при інфаркті міокарда, інсульті, гіпертонічному кризі.

Домедична допомога при епілептичних нападах .

Надання домедичної допомоги під час приступів бронхіальної астми.

Розділ 5. Домедична допомога в бойових умовах .

Тема 5.1. Основні принципи надання домедичної допомоги в умовах бойових дій. Тактична медицина.

Основні принципи надання домедичної допомоги в умовах бойових дій.

Індивідуальна аптечка стандарту НАТО Improved First Aid Kit

Тема. 5.2. Надання домедичної допомоги в секторі обстріл.

Загальні положення надання домедичної допомоги у секторі обстрілу.

Переведення пораненого в положення на боці (животі).

Зупинка кровотечі з ран шиї, тулуба, кінцівок.

Зупинка кровотечі з ран верхньої та нижньої кінцівки кінцівок (взаємодопомога).

Зупинка кровотечі за допомогою спеціальних джгутів (самодопомога).

Тема 5.3. Транспортування (переміщення) пораненого в сектор укриття.

Поняття про сектор укриття.

Транспортування однією особою в положенні лежачи та стоячи.

Транспортування двома особами.

Тема 5.4. Надання допомоги в секторі укриття.

Первинний огляд пораненого, визначення ознак життя.

Проведення серцево-легеневої реанімації.

Переведення в стабільне положення.

Накладання пов’язки на грудну клітку, голову, живіт.

Накладання джгута на кінцівки.

Зупинка кровотечі з рани тулуба за допомогою гемостатичних засобів (само- та взаємодопомога).

Зупинка кровотечі з рани кінцівки за допомогою спеціальних перев‘язувальних пакетів (само- та взаємодопомога).

Введення знеболювальних засобів за допомогою шприца-тюбика.

Розділ 3. Основи цивільного захисту.

Тема 3. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

Медичні засоби індивідуального захисту. Аптечка індивідуальна медичного захисту її склад та порядок використання. Індивідуальний протихімічний пакет та його склад. Порядок обробки шкіри, одягу, взуття. Пакет перев’язувальний індивідуальний та порядок його використання.

Інженерні споруди, призначені для укриття і тимчасового захисту людей, їх класифікація, обладнання та порядок використання.

Евакуаційні заходи. Поняття про евакуацію та її види. Принципи і способи здійснення евакуації населення. Підготовка та проведення евакуації населення з небезпечних районів.

Порядок розміщення евакуйованого населення у безпечних районах. Організація польового табору

Тема 4. Основи рятувальних та інших невідкладних робіт.

Характерні види рятувальних робіт. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на промислових об'єктах та в осередках ураження.

Поняття про дегазацію, дезактивацію та дезінфекцію. Порядок та способи їх  проведення.

Особиста гігієна в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження.

Знезаражуючі речовини і розчини.

Санітарна обробка. Порядок та способи проведення.

Заняття у лікувально-оздоровчому закладі.

Розділ 1. Основи медичних знань і допомоги

Тема 1.2. Медична допомога при порушенні здоров’я людини

Особливості огляду та гігієни хворих і важкопоранених.

Засоби догляду за хворими: підкладний круг, підкладне судно. Вимірювання артеріального тиску й температури тіла.

Практичне оволодівання засобами догляду за пораненими і лежачими хворими.

Ознайомлення з перебігом гострих захворювань органів травлення. Надання домедичної допомоги.

Правила застосування лікарських препаратів.

Тема 1.9. Профілактика інфекційних захворювань

Спеціальні заходи знищення збудників інфекційних захворювань. Поняття про дезинфекцію та її окремі види - дезинсекцію і дератизацію, їх призначення. Завдання профілактичної, поточної і остаточної дезінфекції. Методи дезінфекції, засоби знезаражування.

Дезінфекційні засоби, способи їх застосування та об’єкти знезаражування. Приготування робочих розчинів дезінфекційних засобів.

Тема 1.10. Домедична допомога при радіаційних ураженнях

Медична профілактика: застосування радіозахисних препаратів (аптечки індивідуальної АІ-2 або препаратів, що містять йод).

Надання домедичної допомоги при радіаційних ураженнях: використання захисних споруд, одягання захисного одягу, респіраторів, часткова санітарна обробка, дезактивація одягу і взуття, допомога в залежності від характеру уражень організму людини.  

Розділ 2. Домедична допомога у надзвичайних ситуаціях

Тема 2.2. Домедична допомога при гострих порушеннях дихання та під час зупинки серця

Основні реанімаційні заходи: підготовка потерпілого до відновлення дихання, в тому числі забезпечення прохідності дихальних шляхів (звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів, западання язика, слизу, води тощо); штучне дихання (примусова вентиляція легень), непрямий масаж серця.

Штучний масаж серця одним реаніматором. Штучне дихання різними методами одним реаніматором. Одночасне проведення штучного масажу серця та штучного дихання двома-трьома реаніматорами.

Тема 2.4. Домедична допомога при отруєннях

Домедична допомога при ураженнях сильнодіючими отруйними речовинами. Профілактика ураження отруйними речовинами, що є хімічною зброєю. Заходи безпеки під час надання домедичної допомоги. Антидоти та їх використання. Домедична допомога при шлунково кишкових отруєннях. Негайна допомога у випадку анафілактичного шоку.

Розділ 5. Домедична допомога в бойових умовах

Тема. 5.2. Надання домедичної допомоги в секторі обстрілу

Само- та взаємодопомога при кровотечах в секторі обстрілу. Використання спеціальних джгутів

Тема 5.3 Транспортування (переміщення ) пораненого в сектор укриття

Транспортування однією особою в положенні лежачи.

Транспортування в положенні стоячи. Транспортування двома особами.

Тема 5.4 Надання допомоги в секторі укриття

Первинний огляд потерпілого. Проведення серцево-легеневої реанімації.

Зупинка кровотеч за допомогою спеціальних перев’язувальних пакетів. Використання гемостатичних засобів.

Перев’язка поранених при пораненнях різних частин тіла.

Іммобілізація при ушкодженнях кісток і суглобів.

Введення знеболювальних засобів за допомогою шприц-тюбика.

 

 Програма з фізичної культури

 11 клас

 І модуль: легка атлетика

 • біг 30 м;
 • біг 100 м;
 • стрибок у довжину з місця;
 • метання малого м’яча на дальність.

 ІІ модуль: гімнастика 

 • підтягування : хлопці - у висі, дівчата - у висі лежачи;
 • згинання та розгинання рук: хлопці - в упорі лежачи,

 дівчата – від    лави;

 • нахил уперед з положення сидячи (см);
 • піднімання тулуба в сид за 60 сек.;
 • стрибки зі скакалкою за 30 сек.;
 • акробатичні вправи. 

ІІІ модуль: баскетбол

 Т.с. – правила гри в баскетбол;

 • - кидки в кільце з місця (10 кидків);
 • - штрафний кидок (10 кидків).

Контактні телефони:    0509501599, 0972048304                  

Програма з української мови

11 клас

 

1. Види складних речень: сполучникові (сурядні , підрядні), безсполучникові, з різними видами зв’язку.

2. Види підрядних: означальні, з’ясувальні, обставинні (часу, місця, наслідку, умови, мети, причини тощо).

3. Розділові знаки в складному реченні: кома, двокрапка, тире.

4. Синонімія простих і складних речень.

5. Пряма мова. Діалог. Цитата. Розділові знаки в таких реченнях.

6. Текст, його ознаки. Тексти різних стилів, типів,жанрів мовлення.

7. Повторення: прості речення (за інтонацією, за метою висловлювання); прості речення ускладнені (однорідними членами, звертаннями, вставними конструкціями, відокремленими членами) та неускладнені; прості речення двоскладні та односкладні (види односкладних).

8. Найпоширеніші орфограми: м’який знак, апостроф, подвоєння та подовження приголосних, велика літера у власних назвах, правопис слів разом, окремо, через дефіс.

9. Знати частини мови. 

Програма з української літератури

11 клас 

 

1. Павло Тичина: біографія, вірші «О панно Інно... »,  «Ви знаєте, як липа шелестить... », «Одчиняйте двері»,  «Пам’яті тридцяти».

2. Микола Зеров: вірш «Київ — традиція».

3. Максим Рильський: вірші «Молюсь і вірю» , «Солодкий світ!..».

4. Микола Хвильовий: біографія, новела «Я (Романтика)».

5. Юрій Яновський: новели «Дитинство», «Шаланда в морі» (з роману «Вершники»).

6. Валер’ян Підмогильний: роман «Місто».

7. Остап Вишня: біографія, усмішка «Сом».

8. Микола Куліш: біографія, комедія «Мина Мазайло».

9. Іван Багряний: роман «Тигролови».

10. Олександр Довженко: біографія, кіноповісті «Україна в огні», «Зачарована Десна».

11. Творчість поетів-шістдесятників: І.Драча, В. Симоненка.

12. Ліна Костенко: біографія, вірші, роман у віршах «Маруся Чурай».

13. Поезія Василя Стуса.

14. Григір Тютюнник: новела «Три зозулі з поклоном». 

 Програма з фізики

11-й  клас
Рівень стандарту

Електродинаміка
Розділ І. Електричне поле і струм

Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля. Речовина в електричному полі. Вплив електричного поля на живі організми.
Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Енергія електричного поля.
Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями.
Електропровідність напівпровідників. Власна і домішкова провідності напівпровідників. Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів.

Розділ 2. Електромагнітне поле
Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції. Дія магнітного поля на провідник зі струмом.
Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів. Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми.
Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.
Змінний струм. Генератор змінного струму. Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму. 

Розділ 3. Коливання і хвилі
Коливальний рух. Вільні коливання. Вимушені коливання. Резонанс. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань.
Математичний маятник. Період коливань математичного маятника.
Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі.
Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру. Резонанс.
Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Електромагнітні хвилі в природі й техніці.

Розділ 4. Хвильова і квантова оптика
Розвиток уявлень про природу світла. Джерела і приймачі світла. Поширення світла в різних середовищах. Поглинання і розсіювання світла. Відбивання і заломлення світла. Закон В. Снелля.
Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція і дифракція світлових хвиль. Поляризація і дисперсія світла. Оптичний дисперсійний спектр світла. Спектроскоп.
Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Маса, енергія та імпульс фотона. Фотоефект. Рівнями* фотоефекту. Застосування фотоефекту. Люмінесценція.
Квантові генератори та їх застосування.
Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. 

Розділ 5. Атомна і ядерна фізика
Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н. Бора. Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні й молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування. Рентгенівське випромінювання.
Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ядерні сили і їх особливості. Стійкість ядер.
Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія зв'язку атомного ядра. Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Ядерна енергетика та екологія. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Період напіврозпаду. Отримання і застосування радіонуклідів. Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини. Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання.

Фізичний практикум
1. Визначення енергії зарядженого конденсатора.
2. Дослідження електричних кіл.
3. Визначення довжини світлової хвилі.
4. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника.
5. Вивчення будови дозиметра і складання радіологічної карти місцевості.
6. Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями.

 Програма з астрономії

11-й  клас

Тема 1. ПРЕДМЕТ АСТРОНОМІЇ. ЇЇ РОЗ­ВИ­ТОК І ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ СУС­ПІЛЬСТ­ВА. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ОБ’ЄКТІВ ДО­С­ЛІД­ЖЕННЯ В АСТРОНОМІЇ. Астрономія — фундаментальна наука, яка ви­вчає об’єкти Всесвіту та Всесвіт у цілому. Іс­торія розвитку астрономії. Галузі астрономії. Зв’язок астрономії з іншими науками. Аст­ро­номія та астрологія. Значення астрономії для формування світогляду людини. Астрономічні знання як явище культури.

 Тема 2. ОСНОВИ ПРАКТИЧНОЇ АСТРО­НО­МІЇ. Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я. Зоряні величини. Визначення відстаней до небесних світил. Астрономія та визначення ча­су. Типи календарів. Небесні координати. Видимий рух Сонця. Видимі рухи планет. Закони Кеплера.

 Тема 3. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АСТРО­НО­МІЧ­НИХ ДОС­ЛІДЖЕНЬ. Випромінювання небесних світил. Методи астрономічних спостережень. Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа. Приймачі випромінювання. Застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і технологій. Сучасні наземні й космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії.

 Тема 4. СОНЯЧНА СИСТЕМА. Земля і Місяць. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс і його супутники. Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники, Плутон та його супутник Харон. Малі тіла Сонячної системи — астероїди, комети, метеори. Дослідження планет за допомогою космічних апаратів. Етапи формування нашої планетної системи.

 Тема 5. СОНЦЕ — НАЙБЛИЖЧА ЗОРЯ. Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його енергії. Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю.

 Тема 6. ЗОРІ. ЕВОЛЮЦІЯ ЗІР. Зорі та їх класифікація. Подвійні зорі. Фi­зичні змінні зорі. Планетні системи інших зір. Еволюція зір. Нейтронні зорі. Чорні діри.

 Тема 7. НАША ГАЛАКТИКА. Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності. Підсистеми Галактики та її спіральна структура.

 Тема 8. БУДОВА Й ЕВОЛЮЦІЯ ВСЕСВІТУ Світ галактик. Квазари. Проблеми космології. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й розвиток Всесвіту.

 Тема 9. ЖИТТЯ У ВСЕСВІТІ. Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах. Унi­каль­ність нашого Всесвіту. Питання існування ін­ших всесвітів. 

 

                          Географія (10 клас)

 

Підручник: Географія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Бойко В.М. –Ірпінь, «Перун», 2018рік 

1. Що і як вивчає курс «Географія: регіони і країни».

2. Сучасна політична карта світу.

РОЗДІЛ І. ЄВРОПА.

Тема 1. Загальна характеристика Європи.

3. Субрегіони Європи та їхні політико-географічні особливості.

4. Інтеграційні процеси та міжнародні організації.

5. Природні умови і ресурси.

6. Населення та його розміщення.

7. Особливості господарства. Первинний сектор економіки.

8. Вторинний сектор економіки.

9. Третинний сектор економіки.

 Тема 2. Країни Європи.

10. Німеччина.

11. Франція.

12. Велика Британія.

13. Італія.

14. Польща.

15. Білорусь.

16. Росія.

 РОЗДІЛ ІІ. АЗІЯ.

Тема 1. Загальна характеристика Азії.

17. Економіко-географічне положення Азії.

18. політико-географічні особливості cубрегіонів.

19. Природні умови і ресурси.

20. Населення та його розміщення.

21. Особливості господарства.

 Тема 2. Країни Азії.

22. Японія.

23. Китай.

24. Індія.225566

РОЗДІЛ ІІІ. ОКЕАНІЯ.

Тема 1. Австралія

 25. Австралійський Союз.

26. Австралійський Союз (продовження).

Тема 2. Мікронезія, Меланезія, Полінезія.

27. Мікронезія, Меланезія, Полінезія.

РОЗДІЛ ІV. АМЕРИКА.

 Тема 1. Загальна характеристика Америки.

28. Субрегіони Америки та їх політико-географічні особливості.

29. Населення та його розміщення.

30. Особливості господарства. 

Тема 2. Країни Америки.

31. США.

32. Канада.

33. Бразилія. 

Розділ V. АФРИКА.

Тема 1. Загальна характеристика Африки.

34. Субрегіони Африки та їх політико-географічні особливості.

35. Населення та його розміщення.

36. Особливості господарства. 

Тема 2. Країни Африки.

37. Єгипет.

38. Південно-Африканська Республіка.

Розділ VІ. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ 

Тема 1. Україна в геополітичному вимірі.

39. Місце України на сучасній геополітичній карті світу. 

Тема 2. Україна в системі глобальних економічних відносин.

40. Міжнародні економічні зв’язки України. 


Електронні програми з трудового навчання

http://osvita.ua/school/program/program-10-11/58969/   -технології  10-11кл