Програми підготовки 9 клас

 

НАКАЗ Про зарахування учнів на екстернатну форму навчання

НАКАЗ про зарахування учнів на екстернатну форму навчання Марка ТЕТЕРЮ  

НАКАЗ про зарахування учнів на екстернатну форму навчання   МАТВІЙЧУК Катерину

 

 

Програма з хімії

9 клас

 

Тема 1. Розчини.

Задачі на визначення масової частки розчиненої речовини.

Задачі на кристалогідрати.

Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

Поняття про кристалогідрати.

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу.

Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

Тема 2. Хімічні реакції.

Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів і продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Окисно-відновні реакції, їхнє значення. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.

Оборотні й необоротні реакції.

Складання окисно-відновних реакцій.

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки.

Метан як представник насичених вуглеводнів. Гомологія. Гомологи метану, їхні молекулярні і структурні формули та назви. Фізичні та хімічні властивості.

Етен і етин як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і  структурні формули, хімічні і фізичні властивості.

Задачі на об’ємні співвідношення в реакціях горіння.

Тема 4. Природні джерела вуглеводнів.

Тема 5. Оксигеновмістні сполуки.

Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості.

Етанова (оцтова кислота), її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості.

Хімічні властивості етанової кислоти.

Мило, його склад, мийна дія.

Жири. Склад жирів, фізичні властивості.

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення в природі.

Нітрогеновмісні органічні речовини.

Білки як біологічні полімери.

Генетичний зв'язок між основними класами органічних сполук.

 

                                                                                                                                                                     Програма з біології

9 клас

 

 

Вступ

Тема 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули

Тема 2. Структура клітини

Тема 3. Принципи функціонування клітин

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

Тема 6. Еволюція органічного світу

Тема 7. Біорізноманіття

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

Контактний телефон: 0958635700

                               

 Географія 

9 клас

 

 

Географія України (8 клас)

 

Підручник: Географія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Бойко В.М. - Кам’янець-Подільський, Абетка, 2016 рік

 

Розділ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ

 

Тема 1. Географічна карта

 3. Зображення України в картографічних творах.

 4. Як укладена карта.

 5. Карти і геоінформаційні системи.

 

Тема 2. Топографічні карти

 6. Топографічна карта та її елементи.

 7. Читання та використання топографічних карт.

 8. Плани міст, схеми руху транспорту .

 

Розділ ІІ. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

 

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

 9. Політична карта світу. Державний лад України .

 10.Географічне положення.

 11.Державна територія і кордони.

 

Тема 2. Формування території України

12. Формування території.

 

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

13. Міжнародна система відліку часу.

 

Розділ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

 

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

14. Геологічна історія.

15. Тектонічні структури .

16. Геологічна будова.

Форми земної поверхні.

17. Рівнини.

18. Гори.

19. Геоморфологічна будова.

Корисні копалини.

20. Паливні корисні копалини.

21. Рудні корисні копалини.

22. Нерудні корисні копалини.

 

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

23. Кліматотвірні чинники.

24. Циркуляція атмосфери.

25. Основні показники клімату. Пори року.

26. Несприятливі погодно-кліматичні явища та прогноз погоди.

27. Кліматичні ресурси та охорона повітря.

 

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

28. Річки.

29. Основні річкові басейни.

30. Озера, штучні водойми і канали.

31. Болота і підземні води.

 

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

32. Ґрунти України.

33. Ґрунтові ресурси України та їх охорона.

  

Тема 5. Рослинність

34. Рослинний покрив.

 

Тема 6. Тваринний світ України

35. Тваринний світ.

 

Тема 7. Ландшафти України

36. Ландшафт як цілісна просторова система.

37. Районування природних комплексів.

38. Зони мішаних та широколистих лісів.

39. Лісостеп.

40. Степ.

Українські Карпати

41. Гірська споруда Українських Карпат.

42. Передкарпаття та Закарпаття.

43. Кримські гори та Південний берег Криму.

44. Чорне море.

45. Азовське море.

 

Тема 8. Природокористування

 46. Природокористування та геоекологічна ситуація в Україні.

 47. Заходи щодо раціонального природокористування.

 48. Природно-заповідний фонд України.

 

Розділ ІV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Тема 1. Демографічні процеси й статево-віковий склад населення світу та України

 49. Зміна кількості населення.

 50. Статево-віковий склад населення. Демографічна ситуація.

 51. Механічний рух населення.

 

Тема 2. Розселення

52. Розміщення населення на земній кулі та в УКраїні.

53. Класифікаця міст. Урбанізація.

54. Вплив урбанізації на розселення населення.

 

Тема 3. Етнічний склад населення

55. Етноси і нації.

56. Етнічний склад населення України.

 

Тема 4. Релігійний склад населення

57. Релігійний склад населення світу та України.

 

Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні

 58. Зайнятість населення.

  

                             Географія України (9 клас)

Підручник: Географія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Бойко В.М. - Тернопіль.2017

 

РОЗДІЛ І. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Тема 1. Національна економіка

1. Національна економіка.

2. Економічний розвиток і структура економіки країни.

3. Чинники розміщення виробництва.

4. Суспільна та просторова організація господарства.

 

Тема 2. Світове господарство

5. Світове господарство. Міжнародний поділ праці.

6. Типи економічних систем.

7. Типи країн.

8. Просторова структура світового господарства.

9. Сучасні тенденції розвитку світового господарства .

 

РОЗДІЛ ІІ. ПЕРВИНИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Тема 1. Сільське господарство

11. Сільське господарство світу.

12. Рослиництво світу.

13. Тваринництво. Сільськогосподарські пояси світу.

14. Сільське господарство України. Рослинництво.

15. Тваринництво. Зональна спеціалізація сільського господарства України.

 Тема 2. Лісове господ

16. Лісове господарство світу та України.

 Тема 3. Видобувна промисловість

17. Мінеральні ресурси та ресурсозабеспеченність.

18. Видобування паливних ресурсів.

19. Видобування металічних ресурсів.

20. Видобування нерудної мінеральності сировини.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Тема1.Виробництво та постачання електроенергії

21. Електроенергетика світу.

22. Електроенергетика України.

Тема2.Металургійне виробництво

23. Чорна металургія світу.

24. Кольорова металургія світу.

25. Металургійне виробництво в Україні.

Тема3.Хімічне виробництво. Виробницво деревини,паперу

 26. Виробництво продукції хімічної та деревообробної промисловості світу.

27. Хімічне виробництво в Україні.

Тема4.Виробництво машин та устаткування

28.Машинобудування в сучасному світі.

29.Географія виробництва машин і устаткування світу.

30.Машинобудування в Україні.

Тема 5.Виробництво тканин, одягу, взуття

 31. Виробництво тканин, одягу, взуття у світі та Україні.

 Тема 6.Виробництво харчових продуктів, напоїв

 32. Виробництво продуктів харчування у світі.

33. Харчова промисловість України.

 

РОЗДІЛ ІV. ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Тема1.Транспорт

34. Транспорт як вид економічної діяльності.

35. Географія світового транспорту.

36. Транспорт України.

Тема2.Торгівля

37. Світовий ринок товарів та послуг.

38. Торгівля в Україні.

Тема3.Туризм

39. Міжнародний туризм.

40.Туризм в Україні.

Тема4.Наукова діяльність.Освіта.Охорона здоров’я

41.Наукова й освітня діяльність,охорона здоров’я у світі та Україні.

Тема5.Фінансова діяльність.Аутсорсинг.

42. Фінансовіпослуги.

43. Аутсорсинг.

 

РОЗДІЛ V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

44. Політичні та демографічні проблеми.

45. Економічні та продовольчі проблеми людства.

46. Екологічні проблеми людства.

47.Сталий розвиток—стратегія людствана ХХІ століття.

Контактний телефон +380990493692

 

Програма із зарубіжної літератури

 9 клас

 

Література Доби Просвітництва.

Джонатан Свіфт (16671745). «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина). Історія написання твору, зумовлена інтересом суспільства до географічних відкриттів і пошуками шляхів зміни суспільства. Просвітницькі ідеї у творі. Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини. Жанрова своєрідність роману (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики). Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова.

Джонатан Свіфт «Мандри Гулівера»

Йоганн Вольфганг Ґете (17491832). «Вільшаний король»,  «Травнева пісня». Роль Й.В. Ґете в історії Просвітництва. Нове розуміння природи у ліриці Й.В. Ґете. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король».

Ідея кохання і щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору.    

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (17591805). «До радості». Просвітницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера. Пафос твору, який став гімном Євросоюзу.

Література  Доби Романтизму.

Джордж Ноел Гордон Байрон (17881824). «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…». Поема «Мазепа» або «Паломництво Чайльд Гарольда».

ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Олександр Сергійович Пушкін (17991837). Лірика (До А. П. Керн («Я пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»). «Євгеній Онєгін».

Взаємодія романтизму і реалізму в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін – Тетяна, Ленський – Ольга).

Михайло Юрійович Лермонтов (18141841). Лірика («Сосна», «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…»). «Герой нашого часу».

Особливості розвитку сюжету й композиції в романі «Герой нашого часу». Зв’язок твору з історичною та духовною атмосферою доби.  Печорін у системі інших образів. Новаторство М. Ю. Лермонтова в жанрі роману

Оноре де Бальзак. «Гобсек» Аналіз твору.

Микола Васильович Гоголь. Відомості про автора. «Ревізор».  Комедія. Чи трагедія?

«Шинель». Тема малої людини.

Реалістична драма ХХ століття. Бернард Шоу- спадкоємець Шекспіра. «Пігмаліон».

Рей Бредбері. Найщасливіший письменник. «451 градусів по Фаренгейту».

 

Програма з інформатики

9 клас

 

 

Тема 1. Програмне забезпечення та інформаційна безпека

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі.
Класифікація програмного забезпечення. Операційні системи, їхні різновиди. Драйвери.
Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи.
Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення.
Стиснення та архівування даних. Види стиснення даних. Архіватори. Типи архівних файлів. Резервне копіювання даних. Операції над архівами.

Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах. Етичні та правові основи захисту відомостей і даних. Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними.

Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Захист від спаму.

Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних.

Тема 2. 3D-графіка

Тривимірна графіка. Принципи тривимірної навігації.

Класифікація програм для роботи з тривимірною графікою.

Додавання тривимірних примітивів. Переміщення, масштабування, обертання об’єктів.

Групування, вирівнювання, копіювання та клонування об’єктів.

Текстові об’єкти та їх редагування

Поняття про 3D-друк. 

Тема 3. Опрацювання табличних даних

Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок.

Призначення й використання логічних функцій табличного процесора.

Призначення й використання математичних, статистичних функцій табличного процесора.

Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці.

Упорядковування даних у таблицях. Умовне форматування.

Автоматичні та розширені фільтри. Проміжні підсумки. Експорт та імпорт електронних таблиць

Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми.

Розв’язування задач із фізики, хімії, математики та інших дисциплін засобами табличного процесора.

Тема 4. Бази даних. Системи керування базами даних

Поняття бази даних і систем керування базами даних, їх призначення. Реляційні бази даних, їхні об’єкти.

Проектування бази даних. Ключі й зовнішні ключі. Введення даних різних типів.

Зв’язування таблиць. Створення таблиць. Введення і редагування даних різних типів.

Впорядкування і пошук даних. 

Фільтрування даних.

Запити на вибірку даних.

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

Тема 5. Алгоритми та програми

Табличні величини. Введення та виведення табличних величин.

Елемент керування «багаторядкове текстове поле».

Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам.

Відображення даних у табличній формі.

Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням, пошук заданого елемента.

Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів.

Двовимірний масив даних.

Опрацювання двовимірних масивів даних.

Розв’язування компетентнісних задач.

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

Підручник "Інформатика 9 клас"

Автори: О.О. Бондаренко, В.В. Ластовецький, О.П. Пилипчук, Є.А. Шестопалов 
Видавництво: Ранок
Мова: українська
Сторінок: 261
Рік: 2017

Контактний телефон: 0661472758


 

9 клас

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Теми для підготовки до ДПА

   1.УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ

а) Політика Російської імперії щодо українських етнічних територій;

б) Новгород-Сіверський автономістський гурток. Харківський осередок українського руху.

в) Кирило-Мефодіївське братство.

2.  УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

а) «Руська трійця».

б) Європейська революція 1848–1849 рр. в українських регіонах Австрійської імперії. Скасування панщини. ГРР.

3. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в другій половині ХІХ ст

а) Східна (Кримська) війна 1853–1856 рр.

б) Ліквідація кріпацтва та реформи 1860–1870-х років.

в) Громадівський рух 1860–1890-х рр. Київська громада. Хлопомани. Польське повстання 1863–1864 рр. та його наслідки для України.

г) Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Молоді громади. Валуєвський циркуляр і Емський указ.

д) Володимир Антонович і Михайло Драгоманов. Братство тарасівців.

 

4.УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ в другій половині ХІХ ст  а)  Селянська реформа в Австрійській імперії (1848 р.). Кооперативний рух. Трудова еміграція.

б)  Русофіли («москвофіли») і народовці («українофіли»). Товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Шевченка Народовська політика «нової ери».

в) Русько-українська радикальна партія, Іван Франко.

 

5.УКРАЇНА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

а) Створення і діяльність політичних партій, культурно-освітніх і військово-спортивних організацій.

б) . Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад у І і ІІ Державних думах. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні.

в) Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну. «Справа Бейліса».

Рекомендовано підручник                                                                                                     Історія України 9 кл; Власов В.С.; К. «Літера ЛТД» 2017

Контактний телефон:  0954272774

 

Програма з всесвітньої  історії

9 клас

 

1.Велика Французька революція кінця XVIII ст. Європа у період Наполеонівських війн.

2.Європа в добу революцій 1848–1849 рр.

3.Європа й Америка у добу об’єднання й модернізації суспільства . Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу.

4.Завершення формування світових колоніальних імперій. Міжнародні відносини в останній третині XIX ст.

5.Культура народів світу наприкінці XVIII – у XIX ст.

Рекомендовано підручник 

Всесвітня історія. 9 клас ; О.В.Гісем, О.О.Мартинюк, Харків «Ранок» 2017

Контактний телефон:  0954272774

 

Програма з правознавства

9 клас

 

 1. 1.ОСНОВИ теорії держави і права

а)Причини виникнення держави. Поняття й ознаки держави.

б)Державний лад. Форми держави. Державна влада. Функції держави.

в)Поняття і види соціальних норм. Поняття та ознаки права. Джерела права. Система права та її елементи.

 1. 2.Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність

а) Правовідносини. Склад правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.

б) Правопорушення: поняття, склад, види.

в) Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

    3. Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних,    трудових, адміністративних І кримінальних правовідносин

а) цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх;

б) власність неповнолітніх;

в) прийняття на роботу неповнолітніх. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх. Оплата праці. Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми;

г) адміністративні правопорушення;

д)злочини. Кримінальний проступок.  Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Рекомендовано підручник 

Основи правознавства. 9 клас. . Філіпенко Т.М., Сутковий В.Л., К. «Генеза», 2017                                               

Контактний телефон:  0954272774

МИСТЕЦТВО

9 клас

Частина І. «Стилі та напрями мистецтва»:

1.Модерн. Основні ознаки. ( В.Городецький. Будинок з химерами; Г.Нарбут Українська абетка;)

2.Імпресіонізм. К.Моне, К.Піссарро, Е.Дега, О.Ренуар, О.Мурашко)

3.Неокласицизм ( Володимирський собор, Львівська політехніка, В.Городецький, З.Серебрякова, М.Бойчук, Т.Яблонська)

4.Примітивізм (Н.Піросмані, М.Приймаченко, К.Білокур)

Частина ІІ. «Екранні мистецтва. Форми поширення мистецтва»

1.Види , жанри , стилі кіно.

2.Українське кіно: мозаїка видів і жанрів

(к-ф  В.Холодної, «Земля», «За двома зайцями», «Вогнем і мечем»,  «Богдан Хмельницький»,  м-ф «Як козаки», «Пластилінова ворона», «Капітошка»

3. «Українське поетичне кіно»: постаті

к-ф «Тіні забутих предків» реж С.Параджанов, «Білий птах з чорною відзнакою» реж. Ю.Іллєнко, «У бій ідуть лише «старі» реж. Л.Биков

4.Кінематографічні професії.

Рекомендовано підручник   «Мистецтво»: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч.закл./ Л.М. Масол.- К.: Видавничий дім «Освіта», 2017

 

 

Програма із основ здоров’я

9 КЛАС

 

Підручник.

Основи здоров'я : підруч. для 9-го класу загальноосвітніх навч. закладів / Т.Є. Бойченко, І.П. Василашко та ін. - Київ: Ґенеза, 2017.

РОЗДІЛ 1. ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

 1. Життя як феномен. Здоров’я як атрибут життя людини

 2. Сфери життя людини. Планування життя. Життєве кредо

 3. Сучасне уявлення про здоров’я

 

РОЗДІЛ 2. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я

Збереження і зміцнення фізичній складової здоров'я

 4. Взаємозв’язок принципів особистої гігієни, раціонального харчування,рухової активності, повноцінного відпочинку

 5. Види рухової активності. Вплив рухової активності на здоров’я

 6. Складові особистої гігієни

 7. Біологічні ритми і здоров’я. Значення сну в юнацькому віці

 8. Харчування для здоров’я

 9. Моніторинг здоров’я

 

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА І ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ’Я

Самореалізація особистості

 10. Самореалізація в підлітковому та юнацькому віці

 11.Самопізнання і формування особистості. Формування самооцінки

 12. Самовизначення

 13. Вибір професії

Емоційне благополуччя

 14. Саморегуляція емоцій

Уміння вчитися

 15. Умови ефективного навчання. Активне і пасивне навчання

 16. Індивідуальні особливості сприйняття і навчання

 17. Способи ефективного навчання і підготовки до іспитів. Планування часу

Самовиховання характеру

 18. Риси характеру. Чинники, від яких залежить характер людини

 19. Роль життєвих цінностей у формуванні характеру

 20. Цінності і якість життя. Моральний розвиток особистості

 

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я

Соціальна компетентність

 21. Стосунки та рівні спілкування

 22.  Цінність родини. Готовність до сімейного життя

Репродуктивне здоров’я молоді

 23. Стан репродуктивного здоров’я молоді в Україні

 24. Негативні наслідки ранніх статевих стосунків. Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я

ВІЛ/СНІД: проблема людини і проблема людства

 25. Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу: загроза людині

 26. Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу: загроза людству

 Сучасний комплекс проблем безпеки

 27. Безпека як потреба людини. Види і рівні загроз. Заходи безпеки

 28. Національна безпека України

 29. Глобальні проблеми, породжені діяльністю людини

 30. Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки. Інформаційне суспільство і сталий розвиток

Контактний телефон: 0678735685

 

Програма з фізичної культури

для 9 класу

 

І модуль: легка атлетика:

 • біг 60 м;
 • метання м’яча на дальність з розбігу;
 • стрибок у довжину з розбігу або з місця;
 • човниковий біг 4х9 м.

 

ІІ модуль: гімнастика:

 • підтягування:    – у висі; дівчата – у висі лежачи або згинання та розгинання рук в упорі лежачи;
 • комбінація елементів вправ на вибір:

          хлопці:

                   а) у висах та упорах

                   б) з акробатики

          дівчата:

      а) на рівновагу;

      б) з акробатики. 

ІІІ модуль: баскетбол

Т.с. – правила гри в баскетбол;

 • штрафний кидок;
 • ведення м’яча, подвійний крок;
 • кидок мяча в кільце.

 Контактні телефони: 0509501599, 0972048304


Программа по русскому языку

9 класс 

 

Простое предложение.  Синтаксический разбор простого предложения.

Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор простого осложненного предложения.

Сложносочиненное  предложение. Сочинительные союзы. Синтаксический разбор ССП. Составление схем.

Сложноподчиненное предложение. Виды СПП . Виды придаточных предложений.

Синтаксический разбор СПП . Составление схем.

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении.

Развитие речи. Стили и типы речи. Эссе на свободную тему.

Интервью. Заполнение деловых бумаг – резюме, заявление, объяснительная записка. 

Програма з технологій

9 клас

 

Проектування та виготовлення комплексного виробу 

 • Композиційні матеріали як сучасний вид технологій із створення нових конструкційних матеріалів.
 • Автоматизація, комп’ютеризація  технологічних процесів,застосування промислових роботів.
 • Застосування автоматичних приладів на виробництві та в побуті.
 • Художнє проектування. Ескізний малюнок проектованого виробу.
 • Розробка необхідних документів для виготовлення виробу.
 • Розробка реклами. Елементарні економічні обґрунтування проекту.

 

Програма з з художньої культури

9 клас

Розділ І. Мистецтво в просторі культури

Тема 1. Види і мова мистецтва

Тема 2. Візуальні мистецтва

Тема 3. Жанрова палітра музичного мистецтва

Тема 4. Театр як синтез мистецтв

Тема 5. Екранні мистецтва

Тема 6. Поліхудожній образ світу

Розділ ІІ. Основи художньої культури

Тема 1. Художня культура як духовне явище

Тема 2. Художня культура і світ людини

Тема 3. Художня культура рідного краю

Тема 4. Полікультурний образ світу


Програма з алгебри

9-й клас        

  Тема 1. Нерівності:

 • Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей.
 • Почленне додавання і множення нерівностей.
 • Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу.
 • Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною. Розв’язок нерівності.
 • Числові проміжки. Об’єднання та переріз числових проміжків. Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності.
 • Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування.

 Тема 2. Квадратична функція:

 •                  Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції.
 •           Найпростіші перетворення графіків функцій.
 •           Функція

  у=ах2+bх+с=0, а≠0

  , її графік і властивості.
 •           Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей.
 •            Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними.
 •            Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь.

Тема 3. Елементи прикладної математики:

 • Математичне моделювання.
 • Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події.
 • Статистичні дані. Способи подання даних. Частота. Середнє значення.

 Тема 4. Числові послідовності:

 • Числові послідовності. Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії. Сума перших n членів арифметичної прогресії.
 • Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії. Сума перших n членів геометричної прогресії.
 • Нескінченна геометрична прогресія (q  < 1) та її сума.
 • Розв’язування вправ і задач на прогресії, в тому числі прикладного змісту.

 

Програма з геометрії

9-й клас

Тема 1. Розв’язування трикутників

 • Теореми косинусів і синусів.
 • Розв’язування трикутників. Прикладні задачі.
 • Формули для знаходження площі трикутника.

Тема 2. Правильні многокутники

 • Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників.
 • Побудова правильних многокутників.
 • Довжина кола. Довжина дуги кола. Площа круга та його частин.

Тема 3. Декартові координати на площині

 • Прямокутна система координат на площині.
 • Координати середини відрізка.
 • Відстань між двома точками із заданими координатами.
 • Рівняння кола і прямої.

Тема 4. Геометричні перетворення

 • Переміщення та його властивості.
 • Симетрія відносно точки і прямої, поворот, паралельне перенесення. Рівність фігур.
 • Перетворення подібності та його властивості. Гомотетія. Подібність фігур.
 • Площі подібних фігур.

Тема 5. Вектори на площин

 • Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів. Координати вектора.
 • Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число. Колінеарні вектори.
 • Скалярний добуток векторів

 

Контактний телефон: 0992057982

 

Програма з фізики

9-й клас
Рівень стандарту

Електромагнітні явища

Розділ 1. Електричне поле
Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Дискретність електричного заряду. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду. Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.

Розділ 2. Електричний струм
Електричний струм. Дії електричного струму. Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники та діелектрики. Струм у металах.
Електричне коло. Джерела електричного струму. Гальванічні елементи. Акумулятори.
Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму.
Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги.
Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Питомий опір провідника. Реостати. Залежність опору провідників від температури.
Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола. З'єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади.
Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Кількість речовини, що виділяється під час електролізу. Застосування електролізу у промисловості та техніці.
Струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників. Залежність струму в напівпровідниках від температури. Термістори.
Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди. Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, техніці.
Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями.

Розділ 3. Магнітне поле
Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів. Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти.
Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуни. Гучномовець. Електровимірювальні прилади.
Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея. Гіпотеза Ампера.
Розділ 4. Атомне ядро. Ядерна енергетика
Атом і атомне ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Активність радіонуклідів. Іонізуюча дія радіоактивного випромінювання. Дозиметри. Природний радіоактивний фон. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.
Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики  в  Україні.  Екологічні проблеми  ядерної енергетики.

 

Програма з музичного виховання

1)Відлуння епох у музичному мистецтві

 • Стилі. Класицизм, романтизм
 • Жанри
 • Композитори (Й.С. Бах, Л. Бетховен, А. Шнитке)

2)Музика в діалозі з сучасністю

 • Д. Верді – опери. «Ріголетто»
 • Р. Вагнер – опери
 • Прокофєв – балети.

3)Авангардизм

 • В. Сильвестров

4)Барди

5)Естрадні виконавці

 

 

ПРОГРАМА  З УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

9 клас  мова

 

 

1. Види складних речень: сполучникові (сурядні , підрядні), безсполучникові, з різними видами зв’язку.

2. Види підрядних: означальні, з’ясувальні, обставинні (часу, місця, наслідку, умови, мети, причини тощо).

3. Розділові знаки в складному реченні: кома, двокрапка, тире.

4. Текст, його ознаки.

5. Найпоширеніші орфограми: м’який знак, апостроф, подвоєння та подовження приголосних, велика літера у власних назвах, правопис слів разом, окремо, через дефіс.

6. Знати частини мови.

 

 

9 клас література

1. Григорій Сковорода: біографія, байка «Бджола та Шершень», вірш «De libertate», вірш «Всякому місту – звичай і права…».

2. Іван Котляревський: біографія, драма «Наталка Полтавка».

3. Григорій Квітка-Основ’яненко: біографія, повість «Маруся».

4. Тарас Шевченко: поеми «Сон» (комедія), «Кавказ», «Наймичка»; послання «І мертвим, і живим, і ненарожденним…», вірші «До Основ’яненка», «У нашім раї на землі…», «Доля».

5. Пантелеймон Куліш: біографія, роман «Чорна рада».

6. Ольга Кобилянська: біографія, повість «Інститутка».

7. Знати зміст давньоруської пам’ятки «Слово про похід Ігорів».

 

 

Програма із англійської мови

 9 клас

 

 

Англійська мова. 9 клас. Перелік тем

 1. who are you?
  • Вміти описати себе ( характер, хобі, інтереси)
  • Вживання герундія, інфінітива
  • Написати автобіографію
 2. what is your choice?
  • Субкультури. Ваше відношення до них
 3. what is your knowledge?
 • Телебачення. Вміти висловити відношення до мас медія, аргументуючи свою думку
 • Обмежувальне означальне речення, Описове означальне речення
 • Професіі. Моя майбутня професія
 • винаходи та ввідомі винахідники
 • Пасивний стан дієслів
 • Умовні речення 1,2 типу
 • Проблеми навколишньго середовища. Шляхи вирішення приблем забруднення
 • Великобританія. Клімат, географічне положення, відомості, частини Англії.
 • Звичаї та традицї
 1. why not take a closer look

Подробиці та підручник дивись тут.

  

 

Програма з образотворчого мистецтва 

Мистецтво: діалог традицій і новаторства

 •  мистецтво у нашому житті;
 • зображувати  архітектурні споруди, різного призначення (по пам'яті, за уявою);
 • створювати ескізи архітектурних проектів, інтер’єрів;
 • розробляти ескізи вишивки з урахуванням традиційної орнаментики та символіки кольорів;
 • виконувати творчі роботи в техніці «Витинанка».

 Дизайн

 • розробляти ескіз дизайну середовища;  
 • проектувати і моделювати транспортні засоби та побутові вироби, зокрема 
 • на основі природних аналогів;
 • розробляти ескізи одягу  з урахуванням традицій і сучасної моди;
 • розробляти ескізи для різних видів поліграфічної продукції.Електронні програми з трудового навчання

 

 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas-

(трудове навчання5-9 кл)